Penati - Golf Resort Hotel

Základné údaje o projekte

Pozemky sa nachádzajú pri obci Šajdíkove Humence, len pár krokov od okresného mesta Senica, v rezorte svetovej úrovne Penati Golf Resort, pri dvoch 18-jamkových ihriskách – Legend Course a Heritage Course. Každý z pozemov je možné napojiť na všetky inžinierske siete - voda, elektrina, plyn, kanalizácia a optická kabeláž.
Penati - Golf Resort Hotel

Celková výmera 37.000 m2

REGULAČNÝ LIST

N1, N2 - Územie rekreácie ÚR-8, 9 Areál občianskej vybavenosti

Podmienky pre funkčné využitie územia

Charakteristika územia

Plocha určená pre umiestnenie občianskej vybavenosti súvisiacej s golfovým areálom.

Hlavné (dominantné) funkčné využitie

 • občianska vybavenosť (obchodná vybavenosť, obslužná vybavenosť – ubytovanie, stravovanie, klubové zariadenia príp. iné)

Prípustné - vhodné funkčné využitie

 • verejné dopravné vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (komunikácie a plochy statickej dopravy)
 • verejné technické vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (plochy a líniové stavby technickej infraštruktúry)
 • plochy zelene odpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným požiadavkám

Výnimočne prípustné –obmedzujúce funkčné využitie

 • bývanie pohotovostného charakteru

Neprípustné funkčné využitie

 • priemyselná a poľnohospodárska výroba,
 • skladové hospodárstvo – sklady a skládky
 • bývanie

Podmienky pre spôsob zástavby

Dominantný spôsob zástavby

 • objekty občianskej vybavenosti

Prípustný spôsob zástavby

 • objekty súvisiace s vybavenosťou areálu (prevádzkové a skladové objekty, drobná architektúra a iné)

Podmienky pre intenzitu využitia plôch - záväzné

 • Hustota, členenie a výškové zónovanie bytovej zástavby musí umožňovať najmä dodržiavanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie objektov, na zachovanie intimity bývania, zabezpečenie požiarnej ochrany, civilnej ochrany a vytváranie plôch zelene.

Maximálny rozsah zastavania pozemkov

 • max 30 % z celkovej výmery pozemku

Minimálny podiel zelene

 • min. 30 % z celkovej výmery pozemku

Maximálna podlažnosť objektov

 • max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie pri šikmých strechách, max. 3 nadzemné podlažia pri plochých strechách

Odstupové vzdialenosti

 • nestanovuje sa.